×

1. Šie noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā prana-ko.lv (turpmāk tekstā - interneta veikals), starp personu (turpmāk Pircējs), kas veic pasūtījumu un SIA Prāna Ko (turpmāk Pārdevējs), kas ir interneta vietnes prana-ko.lv oficiālais pārstāvis.

2. Pircējam, izmantojot interneta veikalu prana-ko.lv, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika un citi noteikumi, kuri norādīti prana-ko.lv. Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
3. Tiklīdz interneta veikalā ir veikts pasūtījums, Pircējs un Pārdevējs noslēdz distances līgumu – patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. 
Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.
4. Pārdevējs saziņai ar Pircēju izmanto Pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas Pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un/vai telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 
5. Pēc Pārdevēja pasūtījuma apstiprināšanas, preču vai pakalpojuma cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot prana-ko.lv interneta veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma atcelšanas iepriekš minētā šajā punktā gadījuma dēļ, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras pēdējais ir samaksājis par anulēto pasūtījumu.
6. Izņēmumu gadījumos (pie liela pasūtījuma apjoma) Pārdevējs Pircēja pasūtījumu var sadalīt atsevišķos pasūtījumos, iepriekš brīdinot par to Pircēju. Šādas sadalīšanas gadījumā konkrētajam pasūtījumam papildu pakalpojumu (piemēram, preču piegāde) izmaksas attiecīgi tiks sadalītas pa atsevišķajiem pasūtījumiem, tāpēc pasūtījuma gala cena var atšķirties no norādītās cenas.
7. Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.
8. Saskaņā ar Noteikumiem un  nosacījumiem, Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces, ja tie atbilst prana-ko.lv Noteikumiem par preces atgriešanu.
9. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu neatkarīgu no viņa apstākļu dēļ vai Pircēja pasūtīta prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
10. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas, vai ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
11. Īpašuma tiesības uz pārdotajām precēm pāriet no Pārdevēja uz Pircēju, kad Pircējs ir veicis pilnu pasūtīto preču vērtības apmaksu (tai skaitā piegādes maksu) uz Pārdevēja norādīto norēķina kontu - SIA Prāna Ko.
12. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci pilnā komplektācijā ar maksājuma dokumentu un/vai iesniegumu.

New Account Register